29/11/2018

Thomas Togliani - EUS-ERCP Torino 2018 - Chronic pancreatitis

4th EUS-ERCP connection the “EURCP” concept 2018